Μετοχικό Κεφάλαιο
7 Σεπτεμβρίου 2017
Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου 2017
8 Σεπτεμβρίου 2017