Γενικά

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. ή ανεξάρτητη από το Δ.Σ. και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η θητεία της είναι τριετής, όπως και αυτή του Δ.Σ., με την οποία ταυτίζεται. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γ.Σ.

Η Ε.Ε., υπό την σημερινή σύνθεσή της, αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. και αποτελείται από τέσσερα μέλη, πληροί δε τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Σήμερα η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία εξελέγησαν με απόφαση της Γ.Σ. της 21.06.2019 για τριετή θητεία:

  •  Ιωάννης Αποστολάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
  • Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί από την Γ.Σ. της 21.6.2019 ο κ. Πέτρος Ιακώβου. Τα βιογραφικά των μελών της Ε.Ε. μπορείτε να τα δείτε στο σχετικό link του Διοικητικού Συμβουλίου.