Γενικά

Γενικά

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Εταιρία ασκείται από το Τμήμα (Υπηρεσία) Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής:«Τ.Ε.Ε.»).

Το Τ.Ε.Ε. αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. Ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, το Τ.Ε.Ε. αριθμεί προσωπικό ένα (1) άτομο, την υπάλληλο της εταιρίας κα Σουλτάνα Στροίκου, η οποία διαθέτει εξειδικευμένες και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον λογιστικό και ελεγκτικό τομέα, με παράλληλη γνώση της ενγένει δομής και των λειτουργιών των επιμέρους τμημάτων της Εταιρίας.

Στις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) τα εξής:

  • Έλεγχος τήρησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας
  • Έλεγχος τήρησης του κανονισμού επιπέδων έγκρισης και αρμοδιοτήτων των Διευθυντικών στελεχών
  • Έλεγχος ως προς την τήρηση των εφαρμοστέων Νόμων και Κανονισμών
  • Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών με τις επιχειρήσεις, στις οποίες οι κύριοι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν, είτε στο Μετοχικό Κεφάλαιο είτε στα Δ.Σ.

Το Τ.Ε.Ε. έχει πλήρη ανεξαρτησία στην άσκηση των εργασιών του. Το Δ.Σ. της Εταιρίας φροντίζει να παρέχει στο Τ.Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα μέσα για την διευκόλυνση της άσκησης αποτελεσματικού ελεγκτικού και προληπτικού ελέγχου.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο ως βασικό εργαλείο στην εφαρμογή κανόνων  διαχείρισης κινδύνου (Risk Management), αλλά και γενικότερα στην  εφαρμογή αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας.

Το Τ.Ε.Ε. στελεχώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου και αναφέρεται σε αυτή.

Το προσωπικό του Τ.Ε.Ε. ενθαρρύνεται να παρακολουθεί ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και έγκρισης του Δ.Σ., κυρίως σε περιπτώσεις σημαντικών θεσμικών ή/ και νομοθετικών αλλαγών.