Γενικά

Γενικά

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΤΕΕ») συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και ασκεί τον εσωτερικό έλεγχο στην εταιρία.

Βασικός σκοπός του ΤΕΕ είναι η παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διασφάλισης συμμόρφωσης, με αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εταιρίας, στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της, για την επίτευξη των προγραμματισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της.

Στο εύρος εργασιών του ΤΕΕ περιλαμβάνονται η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών διακυβέρνησης, η διαχείριση κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας, καθώς και η απόδοση της Εταιρίας και των θυγατρικών της, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα δύναται να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην τελευταία περίπτωση, το ΤΕΕ θα πρέπει να παραμένει ανεξάρτητο και να μην αναλαμβάνει ευθύνη διοικητικής φύσεως.

Το ΤΕΕ δύναται, επίσης, να υποστηρίζει την Εταιρία και σε καθήκοντα πέραν του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως σε δραστηριότητες κανονιστικής συμμόρφωσης ή διαχείρισης κινδύνων, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλες μονάδες της Εταιρίας, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της. Τα καθήκοντα αυτά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν ή να δίνουν την εντύπωση ότι παρεμποδίζουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του τμήματος.

Ο επικεφαλής του ΤΕΕ ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και είναι εργαζόμενος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αναφέρεται, εποπτεύεται  και αξιολογείται ως προς το έργο του από την Επιτροπή Ελέγχου.

Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων εν γένει.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, το Τ.Ε.Ε. στελεχώνεται από ένα (1) άτομο, την υπάλληλο της εταιρίας κ. Σουλτάνα Στροίκου, η οποία διαθέτει εξειδικευμένες και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στο λογιστικό και ελεγκτικό τομέα, με παράλληλη γνώση της εν γένει δομής και των λειτουργιών των επιμέρους τμημάτων της Εταιρίας.