Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τ.Ε.Ε., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ασχολείται με ελέγχους αναφορικά με:

 • Την τήρηση του κανονισμού Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια και στα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρίας.
 • Τις εφαρμοζόμενες δικλείδες ασφαλείας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρία
 • Τη νομιμότητα των αμοιβών και παροχών των μελών του Δ.Σ.
 • Τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και πρόσωπα.
 • Έλεγχο Εσόδων – Εξόδων και Αποτελεσματικότητος
 • Ελέγχους Οικονομικής Φύσης (Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού, Καθαρή Περιουσία κλπ)
 • Κατασκευές/ προμήθειες παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού (διαδικασίες, κόστος  και απολογιστικός έλεγχος).
 • Προμήθειες και μεταφορές υλικών, παραλαβή εμπορευμάτων (διαδικασίες, διαχείριση).
 • Τις διαδικασίες του Marketing  και των Πωλήσεων.
 • Τις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού.
 • Τον Οικονομικό Σχεδιασμό και τους διάφορους προϋπολογισμούς.
 • Το Τμήμα Μηχανογράφησης  και το Δίκτυο υπολογιστών (διαδικασίες, ασφάλεια συστημάτων).
 • Τις συνεργασίες με άλλες εταιρίες
 • Τις σχέσεις της Εταιρίας με τις θυγατρικές της.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τ.Ε.Ε. δια του προσωπικού του:

α) Παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και των διατάξεων που αφορούν στο Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Αναφέρει στο Δ.Σ. της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

γ) Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Δ.Σ. για τους διενεργούμενους ελέγχους και παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ) Μετά από έγκριση του Δ.Σ της εταιρίας, παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.