24 Σεπτεμβρίου 2020

AS KIDS TOYS S.R.L Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2020 Έως 30/06/2020

24 Σεπτεμβρίου 2020

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020

24 Σεπτεμβρίου 2020

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2020 Έως 30/06/2020

20 Ιουλίου 2020

AS KIDS TOYS S.R.L Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή Οικονομικών Καταστάσεων από 01/01/2019 Έως 31/12/2019

9 Απριλίου 2020

Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2019-31/12/2019

9 Απριλίου 2020

AS KIDS TOYS S.R.L Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2019 Έως 31/12/2019

9 Απριλίου 2020

AS Company Cyprus Ltd Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2019 Έως 31/12/2019

27 Σεπτεμβρίου 2019

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2019-30/06/2019

12 Απριλίου 2019

AS KIDS TOYS S.R.L Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2018 Έως 31/12/2018