14 Απριλίου 2022

Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021-31/12/2021

14 Απριλίου 2022

AS Company Cyprus Ltd Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 31/12/2021

14 Απριλίου 2022

AS KIDS TOYS S.R.L Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή – Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 31/12/2021

14 Απριλίου 2022

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 (xhtml)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021
14 Απριλίου 2022

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 σε iXBRL

213800NW1S2T9JRVU437-2021-12-31-el
23 Σεπτεμβρίου 2021

AS KIDS TOYS S.R.L Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 30/06/2021

23 Σεπτεμβρίου 2021

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 30/06/2021

23 Σεπτεμβρίου 2021

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021

26 Μαΐου 2021

AS KIDS TOYS S.R.L Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή Οικονομικών Καταστάσεων από 01/01/2020 Έως 31/12/2020