Εταιρική Διακυβέρνηση

26 Νοεμβρίου 2021

1η Αναθεώρηση της Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

18 Ιουλίου 2021

Γενικά (Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων)

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]
16 Ιουλίου 2021

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

12 Ιουλίου 2021

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ

22 Δεκεμβρίου 2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.12.2020

26 Νοεμβρίου 2020

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

26 Νοεμβρίου 2020

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης

26 Νοεμβρίου 2020

Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 22.12.2020

26 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα