Εταιρική Διακυβέρνηση

30 Νοεμβρίου 2022

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

30 Νοεμβρίου 2022

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ

30 Νοεμβρίου 2022

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

26 Νοεμβρίου 2021

1η Αναθεώρηση της Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

18 Ιουλίου 2021

Γενικά (Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων)

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]
22 Δεκεμβρίου 2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.12.2020

26 Νοεμβρίου 2020

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

26 Νοεμβρίου 2020

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης

26 Νοεμβρίου 2020

Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 22.12.2020