Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή νομοθεσία (Ν.3556/2007, Ν 4374/2016, Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 12/754/14.4.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1345/2016), Ερμηνευτική Εγκύκλιος 33/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η εταιρία προβαίνει σε γνωστοποίηση πληροφοριών που αναφέρονται στην υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της.