Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων Άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596 /2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

Κατηγορία Εταιρικής Διακυβέρνησης – Συντάκτης: Αποστολάκος Γιάννης, 08/2017