Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον έως έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται […]
15 Ιουλίου 2019

Εξουσίες του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και […]
15 Ιουλίου 2019

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή […]
15 Ιουλίου 2019

Σημερινή Σύνθεση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη. Το υφιστάμενο Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, […]
4 Αυγούστου 2017

Ερωτήσεις μετόχων προς το Δ.Σ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και προωθείστε την ερώτηση σας προς το Δ.Σ. αναφέροντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)