Εταιρική Διακυβέρνηση

21 Ιουνίου 2018

Γενικά

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. ή ανεξάρτητη από το Δ.Σ. και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η θητεία της είναι τριετής, […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου