Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Γενικά

Γενικά Ο εσωτερικός έλεγχος στην Εταιρία ασκείται από το Τμήμα (Υπηρεσία) Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής:«Τ.Ε.Ε.»). Το Τ.Ε.Ε. αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. […]
15 Ιουλίου 2019

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τ.Ε.Ε., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ασχολείται με ελέγχους αναφορικά με: Την τήρηση του κανονισμού Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα […]