Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Γενικά

Γενικά Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΤΕΕ») συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020 περί […]
15 Ιουλίου 2019

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του ν.4706/2020, το ΤΕΕ: α) Παρακολουθεί, ελέγχει και […]