Εταιρική Διακυβέρνηση

21 Ιουνίου 2018

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

H Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που θα λήξει στις 31.12.2022, θα διενεργήσει η εταιρία […]