Εταιρική Διακυβέρνηση

18 Σεπτεμβρίου 2019

Καταστατικό

Καταστατικό όπως προέκυψε ύστερα από τροποποίηση των άρθρων 5 & 22 αυτού με την από 14-07-2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
15 Ιουλίου 2019

Γενικά

Γενικά Ο εσωτερικός έλεγχος στην Εταιρία ασκείται από το Τμήμα (Υπηρεσία) Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής:«Τ.Ε.Ε.»). Το Τ.Ε.Ε. αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. […]
15 Ιουλίου 2019

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τ.Ε.Ε., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ασχολείται με ελέγχους αναφορικά με: Την τήρηση του κανονισμού Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα […]
15 Ιουλίου 2019

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον έως εννέα (9) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται […]
15 Ιουλίου 2019

Εξουσίες του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και […]
15 Ιουλίου 2019

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή […]
15 Ιουλίου 2019

Σημερινή Σύνθεση

Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, τρία (3) εκτελεστικά και πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα, […]
15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (εφεξής: «Δ.Σ.») έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2013, όπως προτάθηκε από κοινού από τον ΣΕΒ […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]