Εταιρική Διακυβέρνηση

19 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

5 Ιουνίου 2020

Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ 2019

5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2020

12 Δεκεμβρίου 2019

Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4548/2018

18 Σεπτεμβρίου 2019

Καταστατικό

15 Ιουλίου 2019

Γενικά

Γενικά Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΤΕΕ») συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020 περί […]
15 Ιουλίου 2019

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του ν.4706/2020, το ΤΕΕ: α) Παρακολουθεί, ελέγχει και […]
15 Ιουλίου 2019

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον έως έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται […]
15 Ιουλίου 2019

Εξουσίες του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και […]