Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή […]
15 Ιουλίου 2019

Σημερινή Σύνθεση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη. Το υφιστάμενο Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, […]
15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]
21 Ιουνίου 2018

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

H Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που θα λήξει στις 31.12.2022, θα διενεργήσει η εταιρία […]
21 Ιουνίου 2018

Γενικά (Επιτροπή Ελέγχου)

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από τέσσερα […]
16 Οκτωβρίου 2017

Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα

Οδηγία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Γνωστοποιήσεις Κανονισμού (ΕΕ) αιρθ.596/2014 (ΜΑR) – κλικ εδώ Κανονισμός 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 – κλικ […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών κ δικαιωμάτων ψήφου

Νόμος 3556/2007 (μετά από την τροποποίησή του από το Ν 4374/2016)    Απόφαση 1/434/2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κλικ εδώ Τροποποίηση της απόφασης 1/434/2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  – […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο πλαίσιο των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και προς διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό […]