Εταιρική Διακυβέρνηση

7 Σεπτεμβρίου 2017

Γνωστοποιήσεις

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.
7 Σεπτεμβρίου 2017

Μετοχικό Κεφάλαιο – Δικαιώματα Μετόχων

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.644.188,60,80 ευρώ, διαιρείται σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,43 η κάθε μια. Κάθε μετοχή της Εταιρίας […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάσταση Υπόχρεων Προσώπων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα υπόχρεα πρόσωπα που θα πρέπει να γνωστοποιούν συναλλαγές κινητών αξιών της Εταιρίας είναι Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Πρόσωπα που […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Aριθμός Μελών Toυλάχιστον 3 μέλη που ορίζονται με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρίας. Σχέση Επιτροπής Ελέγχου με το Δ.Σ. Με απόφαση της […]
4 Αυγούστου 2017

Ερωτήσεις μετόχων προς το Δ.Σ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και προωθείστε την ερώτηση σας προς το Δ.Σ. αναφέροντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)