Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (εφεξής: «Δ.Σ.») έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2013, όπως προτάθηκε από κοινού από τον ΣΕΒ […]
15 Ιουλίου 2019

Αποκλίσεις

Αποκλίσεις Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. Το Δ.Σ. δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με αντικείμενο την ανάδειξη και εισήγηση για την εκλογή νέων Μελών στο Δ.Σ. […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]