Εταιρική Διακυβέρνηση

15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]