Εταιρική Διακυβέρνηση

21 Ιουνίου 2018

Γενικά (Επιτροπή Ελέγχου)

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από τέσσερα […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

13 Ιουλίου 2017

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020

8 Ιουλίου 2016

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2021