Εταιρική Διακυβέρνηση

18 Σεπτεμβρίου 2019

Καταστατικό

Καταστατικό όπως προέκυψε ύστερα από τροποποίηση των άρθρων 5 & 22 αυτού με την από 14-07-2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
7 Σεπτεμβρίου 2017

Μετοχικό Κεφάλαιο – Δικαιώματα Μετόχων

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.644.188,60,80 ευρώ, διαιρείται σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,43 η κάθε μια. Κάθε μετοχή της Εταιρίας […]