13 Οκτωβρίου 2016

Αποφάσεις (27/12/2013)

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (04/06/2008)

13 Οκτωβρίου 2016

Αποφάσεις (27/06/2008)

15 Ιουλίου 2019

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή […]
15 Ιουλίου 2019

Σημερινή Σύνθεση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη. Το υφιστάμενο Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, […]
15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]
14 Ιουλίου 2019

ΑΣΚΟ

Η μετοχή της  εταιρίας  AS COMPANY A.E.  είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.431.749,80 ευρώ, διαιρούμενο […]
1 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2019