15 Ιουλίου 2019

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της […]
15 Ιουλίου 2019

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο […]
14 Ιουλίου 2019

ΑΣΚΟ

Η μετοχή της  εταιρίας  AS COMPANY A.E.  είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.431.749,80 ευρώ, διαιρούμενο […]
1 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2019

5 Ιουνίου 2019

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2019

31 Μαΐου 2019

Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου – αντιπροσώπου