7 Σεπτεμβρίου 2017

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

4 Αυγούστου 2017

Ερωτήσεις μετόχων προς το Δ.Σ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και προωθείστε την ερώτηση σας προς το Δ.Σ. αναφέροντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)
4 Αυγούστου 2017

Οργανόγραμμα

20 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου

13 Ιουλίου 2017

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020

4 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα 12Μ 2016

30 Ιουνίου 2017

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2017-30/06/2017

30 Ιουνίου 2017

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2017 Έως 30/06/2017

30 Ιουνίου 2017

Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2017-30/06/2017