10 Σεπτεμβρίου 2018

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου (record date) 2018

17 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

07 Σεπτεμβρίου 2018

Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου 2018

28 Σεπτεμβρίου 2018

Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

21 Ιουνίου 2018

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

H Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που θα λήξει στις 31.12.2022, θα διενεργήσει η εταιρία […]