13 Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2006 – 31/12/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2006 – 31/03/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2006 – 30/09/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2006 – 30/06/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2006 – 31/12/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2006 – 31/03/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2006 – 30/09/2006

13 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεώσεις του Ν3556 2007

Υποχρεώσεις του Ν.3556/2007   PDF Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1     H AS Company A.E., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά […]
13 Οκτωβρίου 2016

Ορκωτοί Λογιστές

Ορκωτοί Λογιστές     H Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.   Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2013, […]