13 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση

13 Οκτωβρίου 2016

Γνωστοποίηση Απόφασης για Συγχώνευση

13 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση

13 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεώσεις του Ν3556 2007

Υποχρεώσεις του Ν.3556/2007   PDF Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1     H AS Company A.E., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά […]
13 Οκτωβρίου 2016

Ορκωτοί Λογιστές

Ορκωτοί Λογιστές     H Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.   Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2013, […]
13 Οκτωβρίου 2016

Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος   Η AS Company έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία. Η Εταιρεία […]
13 Οκτωβρίου 2016

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατ’ελάχιστο από τρία (3) και κατ’ανώτατο από επτά (7) µέλη, η […]
13 Οκτωβρίου 2016

Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  διαιρείται  σε 21.876.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η μια. Δικαιώματα Μετόχων Κάθε μετοχή της Εταιρείας […]
13 Οκτωβρίου 2016

Αρχές

Αρχές PDF Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση   H AS Cοmpany  έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη […]
13 Οκτωβρίου 2016

TR-1 Greek

13 Οκτωβρίου 2016

Αποκλίσεις από Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης

13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αποφάσεων