23 Σεπτεμβρίου 2021

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021

20 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2020

18 Ιουλίου 2021

Γενικά (Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων)

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]
17 Ιουλίου 2021

Κανονισμός Λειτουργίας Εταιρίας

16 Ιουλίου 2021

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

12 Ιουλίου 2021

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ

2 Ιουλίου 2021

Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 25.6.2021

2 Ιουλίου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 25.6.2021

2 Ιουλίου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021