ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΙΡΘ.596/2014 (ΜΑR)