ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ΆΡΘΡΑ 9