10.2.2.Διαδικασία Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Γνωστοποίησης – Αρμόδιες Υπηρεσίες