Διαδικασία, Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Γνωστοποίησης – Αρμόδιες Υπηρεσίες
    7 Σεπτεμβρίου 2017
    Μετοχικό Κεφάλαιο
    7 Σεπτεμβρίου 2017