Μετοχικό Κεφάλαιο
    7 Σεπτεμβρίου 2017
    Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου 2017
    8 Σεπτεμβρίου 2017