1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον έως έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
  2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία τριών (3) ετών, υπό τους όρους των άρθρων 83 και 84 του ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
  3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 3016/2002 και του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
  4. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, ενώ μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
  5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.