Γενικά

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από τέσσερα μέλη, και η θητεία της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με αυτήν του Δ.Σ. Η ανανέωση της θητείας της ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η Ε.Ε., υπό την σημερινή σύνθεσή της, κατόπιν της 02.06.2022 απόφασης της Γ.Σ., απαρτίζεται από τα παρακάτω τέσσερα μέλη, τα τρία εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και η θητεία της λήγει στις 02.06.2025, παρατεινόμενη μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025:

  • Ιωάννης Αποστολάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Μιχαήλ Ζαρκάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
  • Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τα μέλη της ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα βιογραφικά των μελών της Ε.Ε. μπορείτε να τα δείτε στο σχετικό link του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου