1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε.
  2. Ειδικότερα, κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού: α) εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, καθώς και το προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει το ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόποι διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.
  4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Δεν απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.
  5. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
  6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.