Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 119 επί. του Ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ενημερωθούν για τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους. Η Εταιρία αναρτά στον ιστότοπό της και στις αντίστοιχες προθεσμίες, όλες τις πληροφορίες και το υλικό που προβλέπεται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ., εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ο εσωτερικός ελεγκτής, ο τακτικός ελεγκτής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρίστανται στη Γ.Σ. των μετόχων (πλην απρόβλεπτου κωλύματος κάποιου εξ αυτών), προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Στη Γ.Σ. παρέχεται κάθε προβλεπόμενη πληροφορία και διευκρίνιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου Διοίκησης και μετόχων. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών.

Βασικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες. Η Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Η κατά περίπτωση απαιτούμενη απαρτία ορίζεται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και η αναγκαία πλειοψηφία στο άρθρο 132 του ιδίου Νόμου.