Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρία έχει υιοθετήσει, με την από 16.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε αντικατάσταση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (2013), τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, με αποκλίσεις που συνάδουν προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και λειτουργική. Οι αποκλίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα αναφέρονται και θα αιτιολογούνται στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορά στην Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο υιοθετούμενος Κώδικας, στην αρχική του μορφή (χωρίς αποκλίσεις), βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/ΕΣΕΔ+-+Κώδικας+Εταιρικής+Διακυβέρνησης+2021.pdf

Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρόσθετες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, πέρα από αυτές που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και η κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ή τις αποκλίσεις που εφαρμόζει η Εταιρία. Στην  περίπτωση αυτή, το τροποποιημένο κείμενο ή/ και οι  αποκλίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.