Γενικά

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στους μετόχους, (α) σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, και (β) σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Η λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής  περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας (http://ir.ascompany.gr/el/). Ο κανονισμός είναι σύμφωνος προς τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020.

Η υφιστάμενη Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέλη και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, παρ. 2 του ν.4706/2020.

  • Απόστολος Πεταλάς, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.
  • Μιχαήλ Ζαρκάδης, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ
  • Θεόφιλος Μεχτερίδης,  Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, και είναι τριετής, λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε από τα μέλη της ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής μπορείτε να τα δείτε στο σχετικό link του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων