1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή τον Πειραιά, κάθε φορά και με τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος, το καταστατικό και ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης ή το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
  4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.
  5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ως βιβλίο πρακτικών τηρείται έγγραφο, τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η δημοσίευσή τους, εφόσον απαιτείται από το Νόμο, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.