Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.663.173,20 ευρώ, διαιρείται σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,66 η κάθε μια.

Η εταιρία κατέχει 62.440 ίδιες μετοχές.

Μετοχές με δικαίωμα ψήφου 13.063.580.

Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του άϋλου τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γ.Σ. των μετόχων, έστω κι αν δεν έλαβε μέρος. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες .

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αυτοί κατέχουν και μετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο μέσω των Γ.Σ. και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ορίζεται στον Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του Νόμου 4548/2018. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατός υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ως άνω Νόμου.

Οι δανειστές του μετόχου της Εταιρίας όπως και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισής της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής Γ.Σ., εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 επ. του Ν. 4548/2018.

Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, μετέχουν στη Γ.Σ. μόνο με την άδεια της Γ.Σ.

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας αναφέρονται στα άρθρα 46 και 141 επ. του Ν. 4548/2018.

Τα ζητήματα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων της Γ.Σ ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137 επ. του ιδίου Νόμου.

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους της Εταιρίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται κατά τα προβλεπόμενα από την Εταιρία. Τα μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς και Αποφάσεις.