Η μετοχή της εταιρίας AS COMPANY A.E. είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.663.173,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,66 η κάθε μια. Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο Νόμος.

Η μετοχή της εταιρίας AS COMPANY AE συμμετέχει στο Γενικό Δείκτη του Χ.Α., στο Δείκτη FTSE/XA Mid Cap, στο Δείκτη ASI, καθώς και σε άλλους δείκτες όπως στο FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς.

Στο σύστημα OASIS το σύμβολο της εταιρείας είναι ΑΣΚΟ (Bloomberg: ASCO:GA – Reuters: ASCr:AT)