22 Σεπτεμβρίου 2022

AS KIDS TOYS S.R.L Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2022 Έως 30/06/2022

22 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2022

22 Σεπτεμβρίου 2022

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022

22 Σεπτεμβρίου 2022

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2022 Έως 30/06/2022

28 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση παύσης Ειδικού Διαπραγματευτή

17 Ιουνίου 2022

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2021

10 Ιουνίου 2022

Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 2.6.2022

10 Ιουνίου 2022

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 2.6.2022

2 Ιουνίου 2022

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2.6.2022