23 Σεπτεμβρίου 2021

AS KIDS TOYS S.R.L Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 30/06/2021

23 Σεπτεμβρίου 2021

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2021 Έως 30/06/2021

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2021

23 Σεπτεμβρίου 2021

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021

20 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2020

18 Ιουλίου 2021

Γενικά

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]
17 Ιουλίου 2021

Κανονισμός Λειτουργίας Εταιρίας

16 Ιουλίου 2021

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

12 Ιουλίου 2021

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ