Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου – αντιπροσώπου
    1 Ιουνίου 2018
    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 21.06.2018
    21 Ιουνίου 2018