Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας