Ανακοίνωση – Παραγαφή Μερίσματος Χρήσης 2008 Μετοχών ASCO