Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (08/05/2015)