Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (17/12/2010)