Εταιρική διακυβέρνηση (Αρχείο)

 • Filters

   

  Κατηγορία
  Έτος

  There are no filter terms yet

  Αναζήτηση
17 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεώσεις του Ν.3556/2007

H AS Company A.E., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα […]
17 Οκτωβρίου 2016

Ορκωτοί Λογιστές

H Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2013, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής […]
17 Οκτωβρίου 2016

Εσωτερικός Έλεγχος

Η AS Company έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία. Η Εταιρεία καθημερινώς προσπαθεί για: […]
17 Οκτωβρίου 2016

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατ’ελάχιστο από τρία (3) και κατ’ανώτατο από επτά (7) µέλη, η δε θητεία […]
17 Οκτωβρίου 2016

Δικαιώματα Μετόχων

Γενικά Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  διαιρείται  σε 21.876.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η μια. Δικαιώματα Μετόχων Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα […]
17 Οκτωβρίου 2016

Αρχές

H AS Cοmpany  έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία. Η Εταιρεία καθημερινώς προσπαθεί για: […]
13 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεώσεις του Ν3556 2007

Υποχρεώσεις του Ν.3556/2007   PDF Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1     H AS Company A.E., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά […]