Δελτίο Τύπου Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης