Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2011 – 31/03/2011