Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2014 – 31/09/2014