Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2006 – 30/09/2006