Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2007 – 30/06/2007